Pensieri...

La Calabria sembra essere stata creata da un Dio capriccioso che, dopo aver creato diversi mondi, si è divertito a mescolarli insieme. (Guido Piovene)«Se rinuncio ad amare la mia terra, contribuisco a distruggerla».(Doris Lo Moro)Chi di noi non ha mai sognato, specialmente in età adolescenziale, di scappare via dalla propria terra, dal proprio paese natìo?Io penso sia una cosa capitata un pò tutti.Evadere dalla solita routine, cercare cose e volti nuovi, viaggiare...è normale...Poi, magari arriva quel tempo in cui ti soffermi a pensare e ripensare e forse t'accorgi che quello che hai trovato, seppur fondamentale, ti ha fatto perdere o lasciare indietro nel tempo, cose che credevi di odiare e non sopportare, e che poi ti stuzzicano, ti cercano, ti mancano...e che forse amavi...solo che non lo sapevi. (Anna)Clikka sulla mia pagina FB

venerdì 25 novembre 2011

A cummare affaccendata


Nota: La seguente scenetta, che in realtà non è tra i ricordi ma ne è una conseguenza, vuole rappresentare uno spaccato di vita quotidiana delle nostri parti visto con un po’ d'ironia e di sorrisi.
A cummare affaccendata
di Anna Maria Chiapparo
                                                        


Personaggi:          

Vicenzina                              protagonista
Cumpare Ruaccu                   passante
Cuncetta                                passante
Maria                                    passante
Rosa                                      vicina di casa
Nicolino                                bambino
Cicciu                                    fruttivendolo
'Ntona                                    passante
Liberata                                 defunta

Scenetta
Mattina presto in paese. Si sente un forte rumore. La signora Vincenzina sta in casa sua a sbrigare le sue faccende domestiche...

Vicenzina: “Chi fu, chi fu? Fuàcu mio, chi sta succediandu, chi fu sta botta chi pare na bumba?”

Corre fuori spaventata ed intanto la campana suona a morto.

Vicenzina: “Maria, Maria, chi succediu? A sentisti sta botta?
Maria: “Si, ma no sacciu chi è.”
Vicenzina: “Madonna mia, puru u mortuariu sta sonandu mo. Chi mala jornata stamatina. Stava lavandu dui panni e cu sta botta schjiantai. Stanotta pua m'inzonnai nu mundu i rumbulijatini. Cu sapa cava u succeda.”

Ad un passante.

Vicenzina: “Cumpare Ruaccu, cui moriu?
Cumpare Ruaccu: “No sacciu cummare. Staiu scindiandu pa chjazza e viju chi si dicia.”
Vicenzina: “E sta botta na sentistivu? Cu sapa chi fu.”
Cumpare Ruaccu: “A cummare, vui siti coriusa, chi sacciu chi fu, mo staju nesciandu d'inta, ma sarannu cotraschjiuna chi jocanu cc'arriadu.
Vicenzina: “Si vui scherzati, ma ammia non mi paria cosa i cotrari, era truappu forte!”
Passa la signora Concetta.

Cuncetta: “'Ntisa dira ca moriu cummare Liberata.”
Vicenzina: “O povareja, ija moriu? Mi para ca chìssa avìa assai ch'era malata.”
Cuncetta: “Uh, ava! Non ti ricuardi ca fu o spitale i Surianu, pua sa portaru a Vibbu.”
Vicenzina: “Si, si povareja, io jivi puru u ma truavu quandu nesciu du spitale. Mianu male c'avìa a chija figghja c'assistia juarnu e notte. Chij'atra l'ava pe jassupa, cu sapa si vinna? A Torinu, mi pare ch'è.”
Cuncetta: “Criju i sì. A sta ùra a chjiamaru pecchì ava dui juarni ch'era chiù malamente. Vabbò, mo ti salutu ca staju jiandu o miadicu e a st'ura è chjinu.”
Vicenzina: “Vai, vai ma cui sapa a chi ura a levanu, fora i ccà?”
Cuncetta: “U sai ca no sacciu? Mancu nda vitta manifiasti, ma ora jà o miadicu appuru, ca puru io aju u vaju o luttu.”

Se ne va e Vincenzina rientra in casa e s'affaccia al balcone. Pensa...

Vicenzina: “Quantu cuasi c'aju i fare oja e ancora non cunchjudivi nenta.”

Vede uscire una vicina.

Vicenzina: “A Rosa, u sapisti ca moriu cummare Liberata?”
Rosa: “Si. U 'ntisa dira stamatina a farmacia. Povareja.”
Vicenzina: “Tu vai o luttu?”
Rosa: “Si, ma duapu mangiare.”
Vicenzina: “Allura mi chjiami ca viagnu puru io?”
Rosa: “Si, vabbò, appena mi lavu i piatti jamu.”

Si mette a raccogliere i panni e passano dei bambini.

Vicenzina: “O vui! Sì, dicu a vui cotrari. Chi fu chija botta i movanzi, chi cumbinastivu?”

I bambini stupiti.

Nicolino: ”Nui? Nui no ficiàmu nenta! Quale botta?”
Signora: “Jativinda pa casa, jati. Sempa ca jati girandu strati, strati u schjiantati aggìanti. Figghji i bona mamma.”

I bambini noncuranti le fanno il verso ridendo. Finisce di raccogliere i panni e se ne entra. Gironzola per casa senza riuscire a combinare nulla e scende di nuovo fuori dove intanto è arrivato il camion della frutta. Già fuori ci sono delle vicine e s'avvicina pure lei anche se non deve comprare nulla.

Vicenzina: “Ah Cicciu, quantu su sti pira?”
Cicciu: “N'euru e cinquanta. I viditi chi su belli? Su puru duci cuamu o zuccaru.”
Vicenzina: “Fuacu mio! Non si pò accattare nenta cchjù! Ti vuati e ti giri e riasti senza sordi 'nte mani.”
Cicciu: “A cui 'nciu diciti, cummare. Saparissivu i tassi chi 'ndi mangianu e quanti spisi po camiu.”

Il fruttivendolo, conoscendola, si rivolge alle altre signore e la lascia parlare mentre lei continua a toccare tutto.

Vicenzina: “A 'Ntona, tu vai o luttu?”
‘Ntona: “No sacciu. Si mi sbrigu pua vaju a chjiasi.”
Vicenzina: “A vabbò. Maramenta... a sentisti chija botta movanti?”
‘Ntona: “Si, ma vidi ca fuarzi era nu camiu juac'arriadu ca stannu scarricandu blocchetti.”
Vicenzina: “Blocchetti? Ca chi fannu? Adduva?”
‘Ntona: “Boh! Chi sacciu, stava passandu e 'ntisa puru io na botta ma mi pare ca era vicinu a casa i cumpare Pascale.”
Vicenzina: ”Quant'è sta lattuca? Mamma mia ch'è brutta, però. E' tutta mangiata da lupa. E sti pipi? Vorria dui pimmadora, ma chi sacciu, i sti tiampi non hannu nè amuri, nè sapuri.”

Il fruttivendolo finisce di servire le signore, sapendo che lei non comprerà nulla.

Cicciu: “A cummare, aju fretta. Si boliti 'ncuna cosa mentra su 'ccà.”
Vicenzina: “No, no. Pe stamatina non mi serva nenta. Domani passi?”
Cicciu: “No sacciu. Vidimu, arrivederci.”

Il camion se ne va, ma lei non ha voglia di rientrare e si rivolge alla vicina.

Vicenzina: “Mianu male ca nescìu sta bella jornata stamatina. Accussì s'asciucanu i panni. Avaria u cacciu i lanzola, ma i cangiu domani secundu u tiampu. Pua, cchjù è tardu.”
Rosa: “Io avaria u vaju all'uartu ca a st'ura a scariola è tutta spicata. Cu tutta chij'acqua ava assai ca non vaju.”
Vicenzina: “Io mandai a marituma ajìari e minda portau nu puacu, ma ancora mancu a cucinai. Fuacu mio! Stamatina 'ndavaria cuasi i fare e pare ca chi sacciu... mi siantu nu puacu strana... mi vuatu e mi giru e no staju cumbinandu nenta.”
Rosa: “E chi sacciu io cuamu simu cumbinati, mah!”
Vicenzina: “Comunque, u sai chi ti dicu? Non jire all'uartu, ca è tuttu chjinu d'acqua e tuttu allupatu.”
Rosa: “Mah, mo viju.”

Torna cumpare Ruaccu dalla piazza.

Cumpare Ruaccu: “Dìcia ca moriu Liberata”
Vicenzina: “Sì, sì u sacciu, ca mu dissaru appena passastivu vui e u sapiti chi era chija botta?”
Cumpare Ruaccu: “Ancora cu sta botta!”
Vicenzina: “No, no, u sacciu. Era nu camiu chi scarricava blocchetti cc'arriadu, ma cu sapa chi fannu?”

La campana suona il mezzogiorno.

Cumpare Ruaccu: “Chi m'interessa a mia! Pemmò vaju u mangiu ca a sta ura mugghjìarima preparau. Vi salutu. E pua u vidistivu? U  'mportanti è ca non era na bumba!”

Risponde, ridendo ironico mentre se ne va.

Vicenzina: “Si, si. Mianu male. Cu tutti sti cuasi chi si sentanu dira, madonna mia.”

Entra in casa e comincia a preparare da mangiare, ma non si rende conto che è passata tutta la mattinata e non ha fatto niente. E pensare che era molto affaccendata...

Anna Maria Chiapparo (tutti i diritti riservati)

Nessun commento:

Posta un commento

Se ti va lasciami un saluto. Mi farà piacere sapere che sei passato di qua e ti sei soffermato. Grazie